Ποιο είναι το μικροβιακό φορτίο της διάτρησης δικτύου / νερού μου;

Ολικά κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli, Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή, Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι, Μεσόφιλη Ολική χλωρίδα στους 22οC, Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 37οC, αναερόβια βακτήρια, Vibrio sp., Salmonella sp., Aeromonas, Σαλμονέλα, κ.α.

Ποιες είναι οι τιμές για τις φυσικοχημικές ισορροπίες του νερού στο δίκτυο / γεώτρηση μου;

pH, Θολερότητα, BOD5, COD, MES, Νιτρικά, Νιτρώδη, Ολικό άζωτο, Αμμώνιο,

Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο, Νάτριο, Φώσφορος, Ανθρακικά και Διττανθρακικά άλατα, TAC / TH, Διαλυμένο οξυγόνο

Ποιο είναι το φορτίο των βαρέων μετάλλων στο νερό που χρησιμοποιώ;

Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, As, Cu, Fe, Mn, Al, P, Co, Se κ.λπ.